A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre.

Célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 1. Támogatásra jogosultak:
 2. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr.) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásbanrészesülhetnek:
 3. a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Szerbiában működő akkreditált óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
 4. b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják
 5. ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
 6. bb) egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
 7. bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
 8. bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,
 9. c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.
 10. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:

– az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

 1. Az I. pont szerinti támogatásokra nem jogosult:
 2. a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében több, mint 50 tanórát igazolatlanul hiányzott;
 3. b) az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében a magyar tanórák több, mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
 4. c) az az igénylő, aki az igénylést (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;
 5. d) azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (3.) bekezdése alapján a törvény hatálya nem terjed ki1;
 6. e) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait;
 7. f) az a hallgató, aki nem Szerbiában működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

1 „Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre

 1. a) aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;
 2. b) akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;
 3. c) aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.”

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:

 1. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS –22.400 forintnak megfelelő euró
 2. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 forintnak megfelelő euró

A támogatás a 2017/2018-as tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2018. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

 1. Igénylési feltételek:

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

– megfelelően kitöltött Adatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)

– kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata és – amennyiben rendelkezésre áll – személyazonosító okiratának fénymásolata;
 2. b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratánakfénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot(válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.);
 3. c) a gyermek(ek) óvodai, iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolásánakeredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számátaz osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!

A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

– megfelelően kitöltött adatlap;

– kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. a) az igénylő érvényes személyazonosító okiratánakfénymásolata;
 2. b) az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirateredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

 1. Benyújtás módja:
 2. Jelen felhívás alapján a 2017/2018-as tanévre igényelhető támogatásokra 2018. január 31. – 2018. március 14. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2018. március 14.
 3. Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani személyesen a Concordia Minoritatis Hungaricae (a továbbiakban: CMH) irodákban vagy postai úton 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban, ajánlott küldemény formájában.
 4. Az adatlap beszerezhető:

A formanyomtatványok az előző pontban feltüntetett irodák bármelyikében beszerezhetők, illetve a www.cmh.org.rs honlapról letölthetők.

VII. Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása:

A beérkezett igénylésekről a CMH – ellenőrzés és feldolgozás után – javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott összegben.

A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást kaphatnak a fentiekben feltüntetett CMH irodákban, valamint a Szerbiában megjelenő magyar nyelven írott nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában is.

VIII. Az igénylési csomag elemei:

a.) felhívás,

b.) adatlap,

c.) útmutató.

Az igényléssel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

SZABADKAI CMH IRODA

08:00 – 15:00

24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.), Tel.: 024 / 552 – 976

ZOMBORI CMH IRODA

08:00 – 15:00

25000 Zombor, Venac Petra Bojovića 13., Tel.: 025 / 442 – 910

ZENTAI CMH IRODA

08:00 – 15:00

24400 Zenta, Boška Jugovića 20/A, Tel.: 024 / 811 – 727

NAGYBECSKEREKI CMH IRODA

08:00 – 15:00

23000 Nagybecskerek, Petőfi utca 1., Tel.: 023 / 510 – 251

ÚJVIDÉKI CMH IRODA

08:00 – 15:00

21000 Újvidék, Svetozar Miletić utca 4., Tel.: 021 / 420 – 107

TEMERINI CMH IRODA

08:00 – 15:00
21235 Temerin, Újvidéki utca (Novosadska) 344., 
Tel.: 021 / 842 – 373