A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2018/2019-es tanévre

Célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
I. Támogatásra jogosultak:

1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr.) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyvés taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:
a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2018/2019-es tanév kezdetétől Szerbiában működő akkreditált óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2000. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és
ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
bb) az egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
bc) a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) az olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,
c) azok a középiskolai tanulók, akik a 2018/2019-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

2. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:
– az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Az I. pont szerinti támogatásokra nem jogosult:
a) az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2018/2019. tanév első félévében több mint 50 tanórát igazolatlanul hiányzott;
b) az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2018/2019. tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
c) az a támogatási kérelmet benyújtó, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;
d) azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki;
e) az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait;
f) az a hallgató, aki nem Szerbiában működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő EUR

B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő EUR

A támogatás a 2018/2019-es tanévre egy alkalommal igényelhető. A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2019. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

IV. A támogatási kérelem érvényességének feltételei:
Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:
– megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően);
– kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata és – amennyiben rendelkezésre áll – személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.);
c) a gyermek(ek) óvodai, iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2018/2019-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2018/2019-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!

A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:
– megfelelően kitöltött Adatlap;
– kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.
Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

„Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre
a) aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;
b) akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;
c) aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.”

Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük,
tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése
érdekében.

V. Benyújtás módja:

1. Jelen felhívás alapján a 2018/2019-es tanévre igényelhető támogatásokra 2019. március 22. – 2019. április 26. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani. A támogatási kérelmek utolsó postára adási dátuma: 2019. április 26.
2. A támogatási kérelmet a jelen felhívás mellékletét képező Adatlapon, papír alapon lehet benyújtani személyesen a Concordia Minoritatis Hungaricae (a továbbiakban: CMH) irodákban vagy postai úton 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban, ajánlott küldemény formájában.
VI. Az Adatlap beszerezhető:
A formanyomtatványok az előző pontban feltüntetett irodák bármelyikében beszerezhetők, illetve a www.cmh.org.rs honlapról letölthetők.
VII. A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:
A beérkezett támogatási kérelmekről a CMH – ellenőrzés és feldolgozás után – javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik a Kedvezményezett számlaszámára, a Bizottság által meghatározott összegben.
A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást kaphatnak a fentiekben feltüntetett CMH irodákban, valamint a Szerbiában megjelenő magyar nyelven írott nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában is.
VIII. Az igénylési csomag elemei:
a.) Adatlap,
b.) Útmutató

Nevelési oktatási adatlap Vajdaság 2019

Hallgatói adatlap Vajdaság 2019

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:
SZABADKAI CMH IRODA
08:00 – 15:00
24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)
Tel.: 024 / 552 – 976

ZOMBORI CMH IRODA
08:00 – 15:00
25000 Zombor, Venac Petra Bojovica 13
Tel.: 025 / 442 – 910

ZENTAI CMH IRODA
08:00 – 15:00
24400 Zenta, Boška Jugovića 20/A
Tel.: 024 / 811 – 727

NAGYBECSKEREKI CMH IRODA
08:00 – 15:00
23000 Nagybecskerek, Petefijeva 1
Tel.: 023 / 510 – 251

ÚJVIDÉKI CMH IRODA
08:00 – 15:00
21000 Újvidék, Svetozara Miletića 4
Tel.: 021 / 420 – 107

TEMERINI CMH IRODA
08:00 – 15:00
21235 Temerin, Novosadska 344
Tel.: 021 / 842 – 373