A 49 éves férfi a csa­lá­di házuk gáz­mé­rő órá­ján lévő veze­té­ket bon­tot­ta meg. A mis­kolci házban lévő gáz­mé­rő órá­ról a beme­ne­ti veze­ték­ágat lesze­rel­te, és ahhoz sza­bály­ta­la­nul víz­ve­ze­té­kek­hez hasz­ná­la­tos ido­mok­kal és köté­sek­kel rácsat­la­ko­zott, a gázt pedig átve­zet­te a tol­da­lék épü­let­ben kiala­kí­tott álta­la hasz­nált garázs­ba –  írta meg a hvg.hu.

A méret­len veze­ték­ről komp­resszor segít­sé­gé­vel 1 éven keresz­tül rend­sze­re­sen tan­kol­ta gáz­üze­mű sze­mély­gép­ko­csi­ját. Több mint 11 ezer köbméter gázt véte­le­zett, ezzel 1,3 mil­lió forint össze­gű kárt oko­zott a szol­gál­ta­tó­nak. Min­den egyes tan­ko­lás alkal­má­val a komp­resszor műkö­dé­sé­nek leál­lí­tá­sá­ig fenn­állt a rob­ba­nó­ké­pes gáz­kon­cent­rá­ció kialakulásának veszélye, ami az összes közeli ingatlant és az emberek életét is veszélyeztette.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­t bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást kaphat az ügyészség indítványa alapján.

Nagyon gáz (Illusztráció: Pixabay.com)