Bevezetőként el kell mondanom, hitem nem köthető semmilyen világvalláshoz, talán az egyes tudósok által ősvallásnak nevezett valamihez áll legközelebb, az pedig az emberi tudat által fel nem fogható rendezőelv, melyet ma már úgy tűnik, tudományosan is bizonyítani lehet. Talán pont emiatt kezdtem el részletesen tanulmányozni – amióta nyugdíjas vagyok – a Földön elterjedt legismertebb vallások (ezeket „becézik” egyesek világvallásoknak) ma már az interneten is fellelhető dokumentumait.

Valójában ez a tény is hozzájárult ahhoz, hogy igencsak érdekesnek találtam a 2022. február 5-én Csűry István nagyváradi református püspök Facebook oldalán Országgyűlési Választások elé – Nemzetünkhöz méltó értékrend („…azt tette, amit én helyesnek látok.” – 1Kir.14,8) címmel megjelentetett posztot.

Amennyiben csak a(z új fordítású) bibliai üzenetet nézzük, tudnunk kellene, az pontosan mire vonatkozik:

Királyok 1. könyve 14:8 Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam. Te azonban nem voltál olyan, mint szolgám, Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit én helyesnek látok.

Ember legyen a talpán, hogy az idézett szövegrészből bárki megállapítsa, kit tart a jelenben a püspök úr bűnös Joabámnak – hiszen az ő részére szakította el Úr Salamon országának északi részét –, ha önmagát Dávidnak aposztrofálja, azaz meggyőződött arról, a tette az Úr számára helyes.

Mivel a poszt mindenki számára elérhető, rádöbbenhet, annak szerzője nyíltan felsorakozik a Magyarországon hatalmon levő FIDESZ-KDNP támogatói közé (ami nem éppen tisztességes, hiszen nem egyházi vagy vallási, hanem a híveket megosztó napi politikai üzenetet fogalmazott meg), ezért én csak az utolsó gondolatait idézem, amivel indokolni szeretné az általa közzétett propagandát. Ezek így hangzanak:

„…Nemzetünk ígérete az, hogy előre fog haladni és nem hátra! Ez akkor is így lesz, ha sajnos még mindig maradnak néhányan a hátralépegetők szégyenteljes táborában…”

Kíváncsi vagyok, hogy az itt megjelentetett gondolatok hogyan egyeztethetők össze az Ó- vagy az Újszövetség szövegével, esetleg Jézus Krisztus melyik eddigi helytartója, illetve milyen és mely zsinat által kiadott dokumentum szerint:

a) lehet igazolni a püspök úr által hirdetett következő egyenlőségét: magyar nemzet (Nemzetünk) = FIDESZ-KDNP = Orbán Viktor?

b) miként kell meghatározni a nemzet fogalmát, más szavakkal: a püspök úr vallása, vagy bárki felekezete hogyan definiálja a nemzet fogalmát, állampolgárok közösségének, vagy azonos nyelven beszélő közös történelmi és kulturális örökséggel felruházott embercsoportnak?

c) hogyan léphetett a püspök úr, az Úr közvetítője kapcsolatba a (és ami a leglényegesebb, mely fogalommal meghatározott) nemzettel, illetve mily módon szerzett tudomást annak ígéretéről?

d) arra sem jöttem rá, merre van az előre haladás, amerre a nemzetnek haladnia kell, illetve a hátralépegetés, ha a nemzet nevében nyilatkozó politikusok – szerintem –hátat fordítottak az egyetemleges emberi jogoknak, ami által elfordultak még a Jahve által Mózesnek adott tízparancsolattól is?

e) kíváncsi vagyok, az egyházak hogyan nevezik az olyan egyént, aki hátat fordít az egyetemleges emberi jogoknak?

f) az Úr (vagy Jézus Krisztus) felkent szolgálói megkülönböztethetik-e híveiket egy feltételezhetően hamis próféta ígéretei alapján igaz- és hamis hitűeknek, ráadásul szégyenteljeseknek bélyegezhetik-e azokat, akik nem fogadják el az ilyen próféta által felkínált ígéreteket és utat?

Sajnálom, hogy most vettem észre a püspök úr ünnepi öltözetén ott virít a Magyar Érdemrend középkeresztje, amivel Áder János tüntette ki 2021. augusztus 20. alkalmából, azaz bárhogy „csűröm-csavarom” (elnézést e buta szóviccért), számomra mindaz, amiről eddig írtam még az emberi hiúsággal is kapcsolatba hozható. Ez pedig nehezen összeegyeztető a református vallás egyszerűségével, a világi jelképek, sőt szobrok, képek stb. tilalmával, hiszen még a Királyhágómelléki Református egyházi zsinat dokumentumai által meghatározott szolgálati öltözék leírásában sem található utalás bármilyen világi dísz használatának engedélyezésére.

Az általam leírtakat csak figyelmeztetésnek szánom, hiszen még az is meglehet, valamely magyar hívőket is felölelő egyház a Csűry István püspök úr „akcióját” követendő példaként fogja értékelni azzal, hogy elvárja a híveitől a magyarországi választásokon való hasonló szavazást, de mivel nálunk, a balkáni körülmények között még az is előfordulhat, a Pravoszláv Egyházzal összefogva a Vučićra és a Szerb Haladó Pártra történő szavazást fogja javasolni!